วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว


เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว
ก็เพียงพอ
คามณิ !
... เพราะเหตุว่า
ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรม
ที่เราแสดงสักบทเดียว
นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น
ตลอดกาลนาน
สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๗/๖๐๓.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น