วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แก้ จิตฟุ้งซ่าน


ภิกษุ ท. !
สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน
สมัยนั้น มิใช่กาล เพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
มิใช่กาล เพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค์
มิใช่กาล เพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์.
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?
เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ยากที่จะให้
สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น.
เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ เขา
จึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง เอาปากเป่า และไม่โรย
ฝุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้น บุรุษนั้นสามารถจะดับไฟกอง
ใหญ่ได้หรือหนอ ?
“ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า !”
ฉันนั้นเหมือนกัน…

ภิกษุ ท. !
สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน
สมัยนั้น เป็นกาล เพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
เป็นกาล เพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์
เป็นกาล เพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์.
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?
เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ให้สงบได้ง่าย
ด้วยธรรมเหล่านั้น.
เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ เขา
จึงใส่หญ้าสด โคมัยสด ไม้สด พ่นน้ำ และโรยฝุ่นลงในกอง
ไฟใหญ่นั้น บุรุษนั้นจะสามารถดับกองไฟกองใหญ่นั้นได้
หรือหนอ ?
“ได้ พระเจ้าข้า !”
ฉันนั้นเหมือนกัน...
ภิกษุ ท. !
เรากล่าว “สติ” แลว่า มีประโยชน์ในที่ทั้งปวง.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๕๕/๕๖๘.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น