วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

"สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรทำความผูกพัน เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง
แม้กระทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้
ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไป
อนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นเป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน
อดีตปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตปล่อยไว้ตามกาลของมัน
ปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ ไม่สุดวิสัย"

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถระ


หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

"ทำดีไม่ได้ดี
เพราะยังทำไม่ถึงดี
หรือทำเกินพอดี"

....หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป


หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

"ถ้าท่านรู้ตัวท่านดีว่าท่านไม่ได้ผิด ก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งนั้น
ไม่เห็นจะต้องหวั่นไหวอะไรเลย ต่อให้คนทั้งโลกจะชี้หน้าว่าผิด
แม้ตัวผมเอง (หลวงปู่ชี้นิ้วเข้าหาตัวเอง)ก็ไม่ต้องหวั่นไหว"

...หลวงปู่ท่อน ญาณธโรหลวงปู่ชา สุภทฺโท

"มันสุขแล้ว มันก็ทุกข์ ทุกข์แล้ว มันก็สุข เรื่องของมันเป็นอย่างนี้ 
ก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ นั้นคือเรื่องของความไม่เที่ยง"

หลวงปู่ชา สุภทฺโท


ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

อาตมาตั้งใจไว้ว่า...“จะให้เลือดทุกๆ หยดในร่างกายตั้งแต่ศรีษะ
จรดปลายเท้าเป็นไปเพื่อกิจพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าหรือใต้ดินก็จะต้องขอเอาจนสุดชีวิต”

...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

"นักปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ เมื่อเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระวินัย ดำเนินตามธรรมวินัย ตามหนทางอริยมรรคถูกต้อง ตลอดจิตประชุมอริยมัตถสมังคีเองแล้ว ย่อมบังเกิดอริยพลแจ้งประจักษ์ใจ"

....หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม