วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำสอน หลวงปู่คำดี ปภาโส


คำสอน หลวงปู่คำดี ปภาโส
1) ธรรมะฐิติ ธรรมะนิยาม
2) เทศน์อบรม
3) จิตคือธาตุรู้
4) เทศน์อบรมฆราวาส
5) ศีลกุศลกรรมลบท (มนุษย์-อมนุษย์) จิต, สมาธิ
6) อริยทรัพย์ เจ็ดประการ
7) กรรมฐานห้า-จริตหก
8) ธาตุหก

คำสอน หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก


คำสอนหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก
1) จิตตวิถี
2) ที่พึ่งอันเกษม
3) ภาวนากันตาย
4) มุทิตากรรมฐาน
5) มุสาธรณีสูบ
6) ความอยากปิดบังทุกข์
7) ผู้ไม่ตาย
8) ธรรมะที่ลานธรรม
9) มาตาผู้รู้ใจ
10) รู้...เฉย
11) หลวงปู่ฝากไว้
12) ความอยากปิดบังทุกข์
13) เมตตาเป็นอาวุธ
14) ธรรมะปฏิสันถาร
15) เกาะศพข้ามฝั่ง
16) แนะนำผู้ปฏิบัติ
17) เมตตาธรรม
18) มีครูดี
19) รู้จักประมาณในอาหาร
20) รู้อด รู้ทน พ้นทุกข์
21) ทำจริง รู้จริง
22) รวมธรรมที่เรือนไท
23) ทำใจให้ไปนิพพาน
24) จิตตวิเวกใหม่
25) มรรค 4 ผล 4

คำสอน หลวงปู่ศรี มหาวีโร


คำสอน หลวงปู่ศรี มหาวีโรชุดที่ 1
01 การนั่งสมาธิ
02 พุทธศาสนาสอนสัจธรรม
03 ทำใจของเราให้ประเสริฐ
04 กรรมกับจิต
05 ธมฺโมโลเกอนุตฺตโร
06 อบรมคณะรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
07 ปฏิบัติกาย วาจา ใจให้เป็นศีล

คำสอน หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


 คำสอนหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
โฆสกะมหาเศรษฐี
โลกธรรม ๘
โปรดปัจจวัคคีย์และสาวก
ตั้งใจฟังเทศน์ให้จริง

คำสอน พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ


คำสอน พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
1) นิทาน ตาบอดคลำช้าง
2) ธรรมานุปัสสนา
3) ปรมัตถบารมี
4) สิ่งทั้งปวงเกิดแต่เหตุ ดับเพราะเหตุ
5) ปฏิปทาวันตรัสรู้ 
6) อบรมพิเศษ 
7) ธรรมของเก่า 
8) ฌานและสมาธิตามแนวอริยมรรค
9) ธาตุกรรมฐาน 
10) คติภูมิ 
11) อาทิตตปริยายสูตร 
12) ธาตุกรรมฐาน
13) อสุภกรรมฐาน
14) อบรมพิเศษ
15) ธรรมของเก่า
16) สังคหวัตถุ
17) สมาธิภาวนา ย่อ 
18) พระศรีธรรมาโศกราช (ตอน 1) 
19) พระศรีธรรมาโศกราช (ตอน 2)
20) พระธรรมคุณ ตอนที่ 1
21) พระธรรมคุณ ตอนที่ 2
22) มรณานุสติ กรรมฐาน (ตอนที่ 1)
23) มรณานุสติ กรรมฐาน (ตอนที่ 2)
24) พรหมวิหาร 4 ประการ