วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำสอน พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ


คำสอน พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
1) นิทาน ตาบอดคลำช้าง
2) ธรรมานุปัสสนา
3) ปรมัตถบารมี
4) สิ่งทั้งปวงเกิดแต่เหตุ ดับเพราะเหตุ
5) ปฏิปทาวันตรัสรู้ 
6) อบรมพิเศษ 
7) ธรรมของเก่า 
8) ฌานและสมาธิตามแนวอริยมรรค
9) ธาตุกรรมฐาน 
10) คติภูมิ 
11) อาทิตตปริยายสูตร 
12) ธาตุกรรมฐาน
13) อสุภกรรมฐาน
14) อบรมพิเศษ
15) ธรรมของเก่า
16) สังคหวัตถุ
17) สมาธิภาวนา ย่อ 
18) พระศรีธรรมาโศกราช (ตอน 1) 
19) พระศรีธรรมาโศกราช (ตอน 2)
20) พระธรรมคุณ ตอนที่ 1
21) พระธรรมคุณ ตอนที่ 2
22) มรณานุสติ กรรมฐาน (ตอนที่ 1)
23) มรณานุสติ กรรมฐาน (ตอนที่ 2)
24) พรหมวิหาร 4 ประการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น